Kanał: Powiat Żniński

Metryczka

  • Widownia: 80
  • Produkcja: 2020
  • Zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Żninie
  • Montaż: Starostwo Powiatowe w Żninie
  • Realizacja: Starostwo Powiatowe w Żninie

Opis

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie prawomocności obrad
3. Przedstawienie porządku obrad
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności między sesjami Rady, w tym z wykonania uchwał Rady
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2020 rok
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego
8. Informacja o sytuacji finansowej, zrealizowanych planach inwestycyjnych oraz kierunkach rozwoju Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie
9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych oraz wynikach nadzoru pedagogicznego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Żniński
10. Informacja o działaniach promocyjnych zrealizowanych w 2020 roku przez Powiat Żniński
11. Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Żnińskiego na lata 2012-2022 za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. oraz Strategii Rozwoju Powiatu Żnińskiego na lata 2012-2022 za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2019 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Żnińskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok
13. Powiat Żniński w statystykach
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2021r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do załatwienia skargi przełożonemu służbowemu
16. Wnioski i oświadczenia radnych
17. Zakończenie sesji


Skomentuj na Facebooku

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści komentarzy dodanych na stronie.

Redakcja portalu Polska Telewizja Internetowa nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników.

Komentarze