Kanał: Powiat Żniński

Metryczka

  • Widownia: 452
  • Produkcja: 2020
  • Zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Żninie
  • Montaż: Starostwo Powiatowe w Żninie
  • Realizacja: Starostwo Powiatowe w Żninie

Opis

1. Otwarcie sesji

2. Stwierdzenie prawomocności obrad

3. Przedstawienie porządku obrad

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności między sesjami Rady, w tym z wykonania uchwał Rady

6. Rozpatrzenie raportu Zarządu Powiatu w Żninie o stanie Powiatu Żnińskiego za 2019 rok

a. przedstawienie raportu Zarządu Powiatu w Żninie o stanie Powiatu Żnińskiego za 2019 rok,

b. debata,

c. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Żninie wotum zaufania.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Powiatu Żnińskiego na dzień 31 grudnia 2019 roku wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za 2019 rok oraz udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu za 2019 rok:

a. omówienie sprawozdania finansowego Powiatu Żnińskiego na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Żnińskiego za 2019 rok,

b. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za 2019 rok wraz z załączoną informacją o stanie mienia Powiatu Żnińskiego,

c. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Żninie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2019 rok,

d. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2019 rok,

e. dyskusja,

f. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Żnińskiego na dzień 31 grudnia 2019 roku wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za 2019 rok,

g. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Żninie za 2019 rok.

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2020 rok.

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego.

10. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żninie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Żnińskiego w 2019 roku.

11. Sprawozdanie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żninie o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na terenie Powiatu Żnińskiego w 2019 roku.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia szkół z zespołów szkół.

13. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Branżowej Szkoły I Stopnia w Żninie.

14. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego w Żninie.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie poprzez likwidację Filii w Janowcu Wlkp. oraz Filii w Piechcinie.

16. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji III Liceum Ogólnokształcącego w Żninie.

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Powiatu w Żninie do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Żninie.

18. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do załatwienia skargi na Zastępcę Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie jego przełożonemu służbowemu.

19. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Żnińskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019.

20. Wnioski i oświadczenia radnych.

21. Zakończenie sesji.


Skomentuj na Facebooku

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści komentarzy dodanych na stronie.

Redakcja portalu Polska Telewizja Internetowa nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników.

Komentarze