Kanał: Powiat Żniński

Metryczka

 • Widownia: 1565
 • Produkcja: 2019
 • Zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Żninie
 • Montaż: Starostwo Powiatowe w Żninie
 • Realizacja: Starostwo Powiatowe w Żninie

Opis

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 5. Akt nadania Żnińskiemu Towarzystwu Kultury tytułu Zasłużony dla Powiatu Żnińskiego
 6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności między sesjami Rady, w tym z wykonania uchwał Rady
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych wstępnie przeznaczonych na modernizację dróg powiatowych
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zadań realizowanych przez Powiat Żniński w 2019 roku finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2019 rok
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego
 11. Informacja o sytuacji finansowej, zrealizowanych planach inwestycyjnych oraz kierunkach rozwoju Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie
 12. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych oraz wynikach nadzoru pedagogicznego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Żniński
 13. Informacja o działaniach promocyjnych zrealizowanych w 2019 roku przez Powiat Żniński
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Żnińskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2020r.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Żnińskiego w związku z nieprofesjonalnym potraktowaniem wniosku skarżącego z dnia 10.03.2019 r. w sprawie uchybień władz statutowych Stowarzyszenia Ogrodowego „Nad Notecią”.
 17. Wnioski i oświadczenia radnych.
 18. Zakończenie sesji.


Skomentuj na Facebooku

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści komentarzy dodanych na stronie.

Redakcja portalu Polska Telewizja Internetowa nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników.

Komentarze